Termat dhe Kushtet

Këto kushte u ndryshua për herë të fundit më 03 Janar 2020

Kushtet e pëdorimit janë të detyrueshme nëse vazhdoni me blerjen dhe shfrytëzimin e webfaqes të GNTC Group SH.A. Në momentin e pranimit të tyre ju pajtoheni që ky pëlqim të pranohet si kontrate e lidhur në mes Bleresit (klientit) dhe Shitesit (ww.gorenjeks.com, www75-mall.com Gorenje Department Store, GNTC Group Sha) me adresë në Veternik, pn. Prishtinë.  NUI: 810443854, nr Fiskal: 600002646.

GNTC Group SH.A. kërkon nga ju që ti lexoni me kujdes të gjitha informacionet dhe kushtet e blerjes, pasi me pranimin e këtij teksti, rregullave dhe kushteve  konsiderohet përfundimisht kontratë në mes jush dhe 75-mall.com.

Platforma Gorenjeks.com dhe 75-mall.com jane platforma online nën obmbrellen e GNTC Group SH.A., të cilat ofrojne artikuj për blerje online. GNTC Group SH.A., ka të drejtën e ofertave vetëm për shitje online apo anasjelltas.  Platforma online Shpalos artikuj të ndryshëm për konsumatorët të cilët preferojnë blerjen online dhe dërgesat në adresën e tyre sipas kushteve dhe rregullave të blerjes.

Për dërgesat me vlerë ndër shumën 19.99€ duhet të paguajnë transportin e porosisë që është 2.5€ Për dërgesat me vlerë mbi 20 €, transporti është Falas. Për dërgesat e biçikletave të fëmijëve , transporti është 5€. Për dërgesat gjatë zbritjes “black Friday” të gjitha porositë e kan transportin e obliguar që është2.5 € dhe shpërndarja fillon prej javës që pason pas “Black Friday” Cyber Monday.
Transporti nuk llogaritet në disa artikuj të caktuar të cilët janë të liraur nga pagesa e transportit pa marrë parasysh vlerën. *

Nëse përdoruesi i webfaqes gorenjeks.com dhe 75-mall.com nuk pajtohet me rregullat e blerjes dhe politikat e privatësisë atëherë ai/ajo duhet të largohet nga faqja dhe ta ndërprenë përdorimin dhe shfletosjen e webfaqes. Nëse vazhdoni me shfletim dhe me porosi ju pajtoheni që keni kuptuar, lexuar dhe pranuar kushtet e cekura dhe jeni dakord me detyrimet e caktuara në webfaqe.

GNTC Group SH.A. sigurohet që të gjitha të dhënat personale të grumbulluara nga përdoruesit dhe vizitorët të trajtohen në përputhje me Ligjin nr 06/L-082 për mbrojtjen e të dhënave personale.

Kushtet e blerjes se produkteve

Artikujt e ofruar nga GNTC Group SH.A. ne platformen online jane artikuj qe egzistojne ne gjendje dhe i permbahen specifikave te vendosura, gjithsesi kan te drejten te ndryshojne pa paralajmerim.

Artikujt që bëhen porosi, dërgesat bëhen prej 1-3 ditë pune, gjithashtu gjatë dorezimit artikujt duhet të jenë në gjendje të rregullt pa dëmtime.

Në rast të dëmtimit të artikullit gjatë dërgeses, konsumatori është i obliguar që të lajmëroj shitësin dhe të organizoj kthimin e artikullit me atë të ri dhe të padëmtuar, brenda 24 orëve. Kthimi bëhet vet nga klienti ose nëse pajtohet të paguan shpenzimet e dërgeses prej 2.5 euro dhe evidentohet dëmtimi me anë të fotografive. Në këso raste garancioni I artikullit nuk është në fuqi pasi që dëmtimi ka ndodhë gjatë transportit.

Artikujt e blerë përmes platformës online 75-mall.com nuk mund të kthehen për faktin se konsumatorit nuk i pëlqen artikulli, pa pasur defekt apo të meta të cilat janë shkaktuar nga prodhuesi.

Pagesat mund te behen në menyra të ndryshme të cilat janë të përcaktuara në webfaqe. Konsumatori ka të drejtën të zgjedhë se cfarë mënyre të pagesës do të proceson në rast të blerjes së artikujve përmes webfaqes.

Garancioni i artikujve

Artikujt që kanë garancion do ta kenë të cekur në përshkrim të artikullit.

Garancioni është valid vetëm me dokumentat percjellëse si: Kuponin fiskal dhe fletë konfirmimin e kuponit.

Garancioni llogaritet nga data e pranimit të porosisë

Për çdo problem eventual konsumatori duhet të kontaktoj me GNTC Group SH.A. dhe ta sjellë artikullin në servis për riparim ose zëvendesim të artikullit nëse riparimi nuk është i mundur.

Në rast se artikulli nuk mund të riparohet dhe nuk ka sasi at’herë do të rimbursohen mjetet në vlerën e blerë.

GNTC Group SH.A. do të bëjë përpjekje maksimale që të sigurohet së fotografitë e artikujve, përshkrimet dhe të dhënat tjera të artikujve të jenë sa më të sakta për konsumatorin dhe të pasqyrojnë të vërtetën dhe origjinalitetin e artikullit, gjithsesi mund të ndodhin gabime teknike të cilat janë të lejueshme dhe të kuptueshme.

Ndryshimet e përshkrimeve të artikujve mund të behen pa paralajmerim dhe në çfaredo kohe.

Përmbarimi i detyrimeve dhe zgjidhja e kontesteve

Nëse perdoruesi është person fizik dhe ka detyrime apo konteste me 75-mall.com, palët do të drejtohen në gjykatën themelore në vendbanimin e përdoruesit.

Ligji i aplikueshem është Ligji i republikës së kosovës

GNTC Group SH.A. ka te drejte te kerkoje permbarimin e faturave dhe dtyrimeve permes permbaruesve privat pa pasur nevoj te zhvilloj procedure kontestimore civile.